درباره ما

همواره افزايش هزينه های انرژی بر عملكرد هرسازمانی تاثير گذار بوده و استفاده اقتصادی و منطقی از انرژی يک اولويت مهم محسوب می شود. همچنين حفاظت از محيط زيست و ذخاير انرژی يكی ديگر از ارزش های جوامع بشری محسوب مي شود كه با مديريت سيستم های گرمايشی مي توان توجه ويژه ای به آن نشان داد. سيستم گرمايش تابشی(گرماتاب)، تكنولوژی الهام گرفته شده از طبيعت می باشد كه نحوه گرمايش آن همانند خورشيد است. تابش خورشيد بدون هيچ اثری به هوا نفوذ كرده و تنها زمانی به گرما تبديل می شود كه با افراد و يا سطوح بـرخورد نمايد. به اين خاطـر است كه آن را برای سالن هايی با ارـتفاع زياد و يا فضـاهای باز پيشنهاد می‌نمايند.